Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Cynthia van der Wal van Chiron Center, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ook de deelnemers aan de cursussen en opleidingen kunnen er vanuit gaan dat ik, en de mensen die door Chiron Center worden ingehuurd, alleen de gegevens opnemen die noodzakelijk zijn en deze alleen voor de administratie van Chiron Center gebruiken.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

UW RECHTEN

U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

U heeft ter aller tijden het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u hiervoor akkoord heeft gegeven houd ik u ook tijdens en na de behandeling, cursus of opleiding via email op de hoogte van het nieuws rondom Chiron Center. Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen bij onze nieuwsbriefprovider Mailchimp. Dit bestand is alleen in te zien door Cynthia van der Wal van Chiron Center. Dit kun u ter aller tijden ook weer stopzetten door dit aan te geven in de bij de email verzonden link of door direct contact op te nemen: e: info@chironcenter.nl/ t: 0646417845.

DATALEKKEN

Mocht er op de een of andere manier sprake zijn van een datalek dan zal er hiervan een melding worden gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) en ik zal u hierover inlichten als het op u betrekking heeft.

 

Deel deze pagina op: