Algemene voorwaarden Chiron Center

Financiële afspraken

1) Een les, therapie of begeleidingsafspraak dient, bij verhindering door de deelnemer, 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging wordt de afspraak in rekening gebracht;

2) Bij niet betaling van een door Chiron Center toegezonden factuur is de deelnemer in verzuim en mag Chiron Center na dertig dagen gerekend vanaf de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen;

3) Na dertig dagen is Chiron Center gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor 5,- euro in rekening gebracht mag worden;

4) Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is Chiron Center gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de deelnemer;

5) Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de eerder genoemde punten ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden;

6) Overmacht aan de kant van de deelnemer moet ten allen tijde met Chiron Center besproken kunnen worden.

7) Chiron Center verzorgt, indien nodig, externe rapportages voor ouders, verwijzers of opdrachtgevers over de doelstellingen en voortgang van de therapie of begeleiding. De kosten voor een rapportage bedragen € 60.-. Rapportages worden alleen met toestemming van de cliënt opgemaakt.

8) Het tarief voor een workshop of cursus dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt.

9) Annulering van een workshop, cursus of opleiding is mogelijk tot 4 weken van te voren. Hierna zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Het is wel mogelijk om zelf voor vervanging te zorgen.

10) Chiron Center is gerechtigd om de cursus-, workshop of opleidingsdatum bij te weinig deelnemers te annuleren of te verzetten. Mocht de deelnemer besluiten om hierna van de cursus-, workshop of opleidingsdag af te zien dan wordt het betaalde bedrag hiervoor door Chiron Center weer op de bankrekening van de deelnemer teruggestort.

 

 

Deel deze pagina op: